Regulamin serwisu

Regulamin serwisu publi.pl


1. Postanowienia ogólne i definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

Administrator - osoba posiadająca prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem Serwisu.

publi.pl, Serwis - serwis o tematyce społeczno-politycznej, znajdujący się pod internetowym adresem http://www.publi.pl, prowadzony przez Azar-Tech - Grzegorz  Dziechciowski, firmę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Krakowie, 30-348 Kraków, ul. Prof. M. Bobrzyńskiego 43B/32, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr ewid. 6318/2010, posiadającą NIP:677-205-01-61 , REGON: 121360822 (dalej zwany Azar-Tech). 

Konto - indywidualny Profil Użytkownika dający możliwość korzystania z Serwisu.

Login, Nick - indywidualna i unikalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w publi.pl.

O Publi - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może uzyskać informacje na temat działania Serwisu.

Profil Użytkownika – sekcja w Serwisie, w której znajdują się informacje o Użytkowniku, które zostały przez niego dobrowolnie podane. Zmiana ww. danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Użytkownika danego profilu na swoje konto. Własny Profil posiadają wyłącznie użytkownicy z aktywnym kontem.

Regulamin - niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki stanowiące integralną jego cześć, które to wyraźnie się do niego odwołują.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, który po przejściu procedury rejestracyjnej otrzymuje własne Konto, dzięki któremu posiada dostęp do funkcjonalności udostępnianych przez Serwis publi.pl. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych 
może być Użytkownikiem Serwisu, o ile uzyska na to zgodę przedstawiciela ustawowego.
§ 1

Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego publi.pl.

2. Postanowienia Regulaminu wraz z załącznikami, łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i  obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. § 2

Rejestracja

1. Rejestracja osoby fizycznej w Serwisie jest możliwa pod warunkiem wypełnienia wszystkich oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza rejestracyjnego (Login, pod  którym Użytkownik chce funkcjonować w publi.pl, hasło dostępowe, adres poczty e-mail).

2. Procedura rejestracji zostaje zakończona w momencie gdy rejestrujący dokona zwrotnego potwierdzenia, w sposób określony w liście wysłanym drogą elektroniczną na  adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Potwierdzenie to powinno nastąpić do 7 dni od momentu wysłania listu. W przypadku braku potwierdzenia, Konto nie zostanie utworzone. 

3. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis zgodnie z obowiązującą na terenie Polski ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, pozycja 926 ), zgodnie z procedura udostępniania zawartą w tej ustawie. 

4. Rejestracja w Serwisie wymagana jest tylko przy pierwszej wizycie na publi.pl. Dalsze korzystanie z serwisu możliwe jest po zalogowaniu się w Serwisie, co następuje  po podaniu indywidualnego Loginu oraz hasła. 
§ 3

Usunięcie Konta Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego Konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie.  W tym celu należy powiadomić o tym Administratora korzystając z sekcji "kontakt". 

2. Użytkownik może zostać pozbawiony Konta przez Administratora Serwisu na skutek naruszenia przez niego zasad Regulaminu.

3. Użytkownik, który zostaje usunięty z Serwisu przez Administratora, traci prawa nabyte w Serwisie.


§ 4

Uczestnictwo

1. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad przepisów prawa w tym zasad Regulaminu.

2. Możliwość pełnego korzystania z Serwisu ma Użytkownik, który przeszedł procedurę rejestracyjna, która została omówiona w § 2.

3. Zalogowanie się do serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - Login i hasło do autoryzacji w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik  przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każda dokonana przy pomocy jego Loginu i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika. 

5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczane przez niego informacje i materiały. W szczególności każdy z Uczestników zobowiązuje się do nie naruszania  praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników i osób trzecich. 


§ 5

Korzystanie z Serwisu

1. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

a) przeglądać Serwis w tym zamieszczone przez siebie jak i innych Użytkowników treści,

b) proponować nowe tematy, które biorą udział w głosowaniu na temat dnia (maksymalnie 5 w ciągu jednego cyklu głosowania, który trwa 24h począwszy od g.  0:00),

c) głosować na Temat Dnia (1 raz na 1 temat w ciągu jednego cyklu glosowania, o którym mowa w § 5 podpunkt b), zgodnie z dostępną w Serwisie funkcjonalnością,

d) prezentować autorskie opinie i komentarze stanowiące jego prywatne zdanie na omawiany temat, z którym Serwis nie musi się identyfikować,

e) publikować linki, pliki oraz inne dopuszczone prawem RP treści,

f) brać udział w publikowanych w Serwisie sondach,

g) zamieszczać w innych serwisach lub/i stronach internetowych, forach dyskusyjnych, blogach lub w każdych innych umożliwiających to witrynach lub nośnikach treści  linki do poszczególnych stron Serwisu publi.pl.

2. Użytkownik Serwisu zamieszczając jakiekolwiek treści zapewnia, iż posiada do nich wszelkie prawa, w tym w prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym  działaniem praw osób trzecich, jak również posiada władność do udzielania Azar-Tech określonych Regulaminem zgód, w tym do wykorzystania tych praw tak, by Serwis nie naruszył interesów osób trzecich.

3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

4. Za konsekwencje działań Użytkownika polegających na opublikowaniu przez niego w Serwisie jakichkolwiek treści w tym komenatrzy, opinni, linków, plików, itp., a w  konsekwencji za skutki udzielenia Azar-Tech, zgodnie z Regulaminem, zgód na taką publikacje - odpowiedzialność leży wyłącznie po stronie tego Użytkownika. W przypadku roszczeń wnoszonych przez podmiot, którego prawa zostały naruszone, Azar-Tech ma prawo wezwać Użytkownika do zadośćuczynienia uzasadnionym roszczeniom podmiotu, który je zgłosił. W przypadku gdyby Azar-Tech poniósł wcześniej obciążenia związane z zadośćuczynieniem ww. roszczeniom, Użytkownik zobowiazany jest do zwrotu poniesionych przez Azar-Tech nakładów, w tym kosztów procesowych, pomocy prawnej. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie odnoszą się wyłącznie do sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich będą głównym skutkiem działań Użytkownika.


§ 6

Rola publi.pl 

1. Azar-Tech nie jest bezpośrednio zaangażowany w toczące się na łamach jego Serwisu dyskusje, a jedynie udostępnia swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery)  umożliwiające korzystanie z niego przez Użytkowników z Serwisu. Dobór źródeł medialnych, tematów znajdujących się na listach rankingowych itp. odbywa się na podstawie sugestii zgłaszanych przez Użytkowników, które o ile nie łamią przepisów prawa RP lub nie stanowią powielenia już istniejącej treści są bez moderacji prezentowane na łamach Serwisu. 

2. Azar-Tech nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo zamieszczanych w Serwisie treści prezentowanych przez jego Użytkowników.  Jakkolwiek Serwis podejmuje szereg działań prewencyjnych zmierzających do eliminowania wszelkich zdarzeń mogących łamać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Azar-Tech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione przez Użytkowników Serwisu na skutek bezpośredniego lub pośredniego korzystania z publi.pl.

4. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. 

5. Serwis zawiadamia organy ścigania w przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu w oparciu o przepisy prawa RP. 

6. Publi.pl zastrzega sobie prawo udzielania szczegółowych informacji na temat Użytkownika i jego historii zdarzeń w Serwisie - organom ścigania - w przypadku kiedy o takie informacje wystąpią. 

6. Serwis oferuje swoim Użytkownikom możliwość zgłaszania wszelkich podejrzeń co do treści, noszących znamiona naruszania postanowień Regulaminu, naruszania obowiązujących przepisów prawa lub tez naruszających dobre obyczaje. 


§ 7

Własność intelektualna publi.pl 

1. Wszelkie prawa autorskie i własności intelektualnej dotyczące Serwisu publi.pl stanowią własność: Azar-Tech .

2. Użytkownicy oraz wszyscy, którzy nie dokonali rejestracji w Serwisie powinni domniemywać, iż wszelkie materiały nie będące ich wyłączną własnością są zastrzeżone i  chronione prawem, a co za tym idzie zabronione jest ich wykorzystywanie bez uprzedniej zgody Azar-Tech. 

4. Sam Serwis ani, żadna jego część nie może być reprodukowana, kopiowana, sprzedawana lub odsprzedawana bez uprzedniej zgody Azar-Tech.


§ 8

Działania zabronione 

1. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek działań, które mogą powodować utrudnianie lub destabilizowanie funkcjonowania serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis,  że Użytkownik dopuszcza się takich działań, publi.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta tego Użytkownika. W takiej sytuacji Azar-Tech podejmie również wszelkie działania dopuszczone prawem RP dotyczące naprawy wyrządzonej szkody. 

2. Zabrania się korzystania z informacji umieszczanych w Serwisie w celach reklamowych przez osoby nie będące pracownikami ani Administratorami serwisu.


§ 9

Zmiany Regulaminu 

1. Regulamin ten może podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian do jego treści Azar-Tech obowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie poprzez stosowny komunikat  zamieszczony w Serwisie. 

2. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w regulaminie winien powiadomić o tym fakcie Administratora Serwisu poprzez odpowiedni formularz w sekcji "kontakt". Od  chwili otrzymania przez Administratora ww. informacji, rozpoczęta zostanie procedura usuwania Użytkownika z Serwisu opisana w § 3 niniejszego Regulaminu.


§ 10

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu, z udziałem Serwisu będą rozstrzygane przez Sądy właściwe dla siedziby Azar-Tech.


Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.08.2011


ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1.

OCHRONA PRYWATNOŚCI REALIZOWANA PRZEZ SERWIS PUBLI.PL